BIP - Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Majątek Spółki

Majątek CzPK sp. z o.o. na dzień bilansowy
A   K   T   Y   W   A 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018
A. AKTYWA TRWAŁE 66 777 433,18 73 629 922,57 68 068 038,81 66 440 288,62 67 014 716,22
I. Wartości niematerialne i prawne 38 158,55 44 324,41 19 656,29 15 283,07 10 512,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe 64 689 104,39 67 787 723,56 65 843 313,71 64 048 589,61 66 245 575,29
1. Środki trwałe 57 923 952,19 61 198 762,74 60 739 016,36 63 782 791,55 66 041 058,12
2. Środki trwałe w budowie 6 688 222,12 6 536 360,82 5 075 871,31 265 798,06 204 517,17
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 76 930,08 52 600,00 28 426,04 - -
III. Należności długoterminowe 1 338 680,23 5 181 080,23 1 715 680,23 1 714 080,90 333 990,14
IV. Inwestycje długoterminowe 99 950,00 99 950,00 99 950,00 99 950,00 99 950,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 611 540,01 516 844,37 389 438,58 562 385,04 324 688,32
A   K   T   Y   W   A 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018
B. AKTYWA OBROTOWE 24 877 967,74 20 645 863,91 25 470 687,97 22 987 347,65 22 414 741,36
I. Zapasy 550 584,02 373 715,74 501 374,11 459 102,03 397 876,52
II. Należności krótkoterminowe 4 175 118,90 11 733 271,66 6 492 566,12 8 888 388,47 8 333 985,99
III. Inwestycje krótkoterminowe 20 008 438,96 8 363 706,47 14 366 066,35 10 742 514,37 11 639 193,46
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 143 825,86 175 170,04 4 110 681,39 2 897 342,78 2 043 685,39
SUMA AKTYWÓW 91 655 400,92 94 275 786,48 93 538 726,78 89 427 636,27 89 429 457,58
Podmiot udostępniający informacje: BIP - Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Data stworzenia : 2014-03-24 07:18 Autor : Administrator Data publikacji : 2014-03-24 07:18 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2023-11-24 12:40 Osoba modyfikująca : admin