BIP - Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Przedmiot działania

1. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:

-38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,

-38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,

-38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,

-38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,

-38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych,

-39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami.

2. Spółka prowadzi również działalność:

-01.13.Z  Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych;            

-01.19.Z  Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie;

-01.25.Z  Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów;  

-01.30.Z  Rozmnażanie roślin;

-01.64.Z  Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin;

-02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych;

 

-02.30.Z- Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna;

-37.00.Z  Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,

-38.32.Z  Odzysk surowców z materiałów segregowanych,

-42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;

-43.99.Z- Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;

-46.22.Z  Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin;

-46.75.Z  Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;

-46.76.Z  Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;

-47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 

-47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

-46.77.Z  Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,

-47.78.Z  Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

-47.79.Z  Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

-47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;

-47.99.Z- Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;

-49.41.Z  Transport drogowy towarów;

-49.42.Z  Działalność usługowa związana z przeprowadzkami;

-73.11.Z  Działalność agencji reklamowych;

-73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;

-73.12.B  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;   

-73.12.C  Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);

-73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;

-74.20.Z  Działalność fotograficzna;

-81.30.Z  Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;   

-96.03.Z  Pogrzeby i działalność pokrewna.

 

Podmiot udostępniający informacje: BIP - Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Data stworzenia : 2014-03-24 07:19 Autor : Administrator Data publikacji : 2014-03-24 07:19 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2015-02-10 10:12 Osoba modyfikująca : Administrator