BIP - Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30 641 000,00 zł (trzydzieści milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 61 282 (sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) udziały po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.

 Kapitał zakładowy Spółki zostaje objęty i pokryty przez Gminę Miasto Częstochowa, która objęła wszystkie 61 282 (sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) udziały.