BIP - Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Majątek Spółki

Majątek CzPK sp. z o.o. na dzień bilansowy
A   K   T   Y   W   A 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
A. AKTYWA TRWAŁE 66 440 288,62 67 014 716,22 73 021 178,33 76 994 065,52 83 481 764,59
I. Wartości niematerialne i prawne 15 283,07 10 512,47 16 790,44 29 218,07 42 527,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe 64 048 589,61 66 245 575,29 71 062 439,71 76 311 601,50 81 898 031,87
1. Środki trwałe 63 782 791,55 66 041 058,12 70 892 896,53 76 234 809,00 81 833 549,87
2. Środki trwałe w budowie 265 798,06 204 517,17 169 543,18 76 792,50 64 482,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie - - - - -
III. Należności długoterminowe 1 714 080,90 333 990,14 1 548 576,86 327 216,77 1 345 711,08
IV. Inwestycje długoterminowe 99 950,00 99 950,00 99 950,00 99 950,00 -
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 562 385,04 324 688,32 293 421,32 226 079,18 195 494,05
A   K   T   Y   W   A 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
B. AKTYWA OBROTOWE 22 987 347,65 22 414 741,36 20 068 651,56 23 432 276,48 18 945 377,93
I. Zapasy 459 102,03 397 876,52 385 608,61 580 610,53 445 534,19
II. Należności krótkoterminowe 8 888 388,47 8 333 985,99 8 288 132,53 4 754 283,53 1 941 441,39
III. Inwestycje krótkoterminowe 10 742 514,37 11 639 193,46 9 203 183,38 16 249 526,24 14 329 815,73
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 897 342,78 2 043 685,39 2 191 727,04 1 847 856,18 2 228 586,62
SUMA AKTYWÓW 89 427 636,27 89 429 457,58 93 089 829,89 100 426 342,00 102 427 142,52
Podmiot udostępniający informacje: BIP - Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Data stworzenia : 2014-03-24 07:18 Autor : Administrator Data publikacji : 2014-03-24 07:18 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2020-12-09 08:52 Osoba modyfikująca : Rafał Adamus