BIP - Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Majątek Spółki

Majątek CzPK sp. z o.o. na dzień bilansowy
A   K   T   Y   W   A 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12. 2010 31. 12. 2011
A. AKTYWA TRWAŁE    30 767 606,31   51 203 367,26   52 757 994,14   52 870 503,55   53 986 450,89 
I. Wartości niematerialne i prawne                     –                       –                       –                       –                      –   
II. Rzeczowe aktywa trwałe    30 767 606,31   51 203 367,26   52 757 994,14   52 870 503,55   53 986 450,89 
1. Środki trwałe    27 505 788,15   26 486 537,72   50 891 410,10   52 599 303,36   53 385 571,24 
2. Środki trwałe w budowie      3 261 818,16   24 716 829,54      1 866 584,04        271 200,19        600 879,65 
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                     –                       –                       –                       –                      –   
III. Należności długoterminowe                     –                       –                       –                       –                      –   
IV. Inwestycje długoterminowe                     –                       –                       –                       –                      –   
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                     –                       –                       –                       –                      –   
A   K   T   Y   W   A 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12. 2010 31. 12. 2011
B. AKTYWA OBROTOWE    10 182 740,04      9 908 423,41   11 635 759,60   12 345 891,34   13 752 873,82 
I. Zapasy         298 184,98        366 355,94        351 881,95        327 352,72        308 756,12 
II. Należności krótkoterminowe      2 170 004,11      2 770 539,02      3 077 477,52      2 235 984,95     1 936 256,08 
III. Inwestycje krótkoterminowe      7 700 691,08      6 718 938,74      8 104 243,26      9 712 451,22   11 399 625,71 
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe           13 859,87          52 589,71        102 156,87          70 102,45        108 235,91 
SUMA AKTYWÓW    40 950 346,35   61 111 790,67   64 393 753,74   65 216 394,89   67 739 324,71