BIP - Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Statut Spółki

AKT PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 
(TEKST JEDNOLITY UWZGLEDNIAJCY ZMIANY
WPROWADZONE UCHWAŁĄ nr 1/08/2011 NZW z dnia  19.08.2011.)
 
 
§ 1
 
Firma spółki brzmi: Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Spółka może używać nazwy skróconej: Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
 
§ 2
 
Siedzibą Spółki jest: Sobuczyna, 42-263 Wrzosowa.
Zgromadzenia Wspólników odbywają się w miejscu siedziby Spółki lub w Częstochowie.
§ 3
 
Czas trwania spółki jest nieograniczony.
 
§ 4
 
Założycielem i jednoosobowym Wspólnikiem Spółki jest Gmina Miasto Częstochowa.
 
§ 5
 
1.    Spółka działa na podstawie przepisów ustawy:
a)      z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami),
b)     z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 roku nr 9, poz. 43 z późniejszymi zmianami).
2. W przypadku braku postanowień umowy stosuje się przepisy wymienione w ust.1.
 
§ 6
 
 
1.  Podstawowym celem działalności Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest wykonywanie zadania własnego Gminy Miasta Częstochowa dotyczącego zaspakajania potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Cel podstawowy spółki realizowany jest poprzez świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym (SGEI - service in general economic interest) w rozumieniu art.106 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz.UEC 83 z 30.3.2010).
2. W zakresie świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym (SGEI) Spółka podejmuje działania z ograniczeniem do terenu Gminy Miasta Częstochowa oraz jednostek samorządu terytorialnego, z którymi Gmina Miasto Częstochowa pozostaje w związku międzygminnym lub podpisała stosowne porozumienia w celu realizacji zadań publicznych.       
3. W zakresie nieobjętym świadczeniem usług, o którym mowa w ust. 1 terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.
§ 7
 
Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i inne placówki, jak też być udziałowcem w innych spółkach z udziałem kapitału krajowego oraz zagranicznego.
 
§ 8
 
1. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:
- 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych,
39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami.
2. Spółka prowadzi również działalność:
- 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych;            
- 01.19.Z  Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie;
- 01.25.Z Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów;  
- 01.30.Z  Rozmnażanie roślin;
- 01.64.Z Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin;
- 02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych;
 
-02.30.Z- Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna;
- 37.00.Z  Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 43.99.Z- Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 46.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin;
- 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;
- 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;
- 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; ----------------
- 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 46.77.Z  Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
-47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
- 47.99.Z- Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
- 49.41.Z Transport drogowy towarów;
- 49.42.Z  Działalność usługowa związana z przeprowadzkami;
- 73.11.Z  Działalność agencji reklamowych;
- 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;
- 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;   
- 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
- 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
- 74.20.Z Działalność fotograficzna;
- 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;   
- 96.03.Z Pogrzeby i działalność pokrewna.
 
3. Poziom opłat oraz obowiązki Spółki wobec odbiorców usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (SGEI) oraz zasady korzystania z tych usług szczegółowo określa Regulamin świadczenia usług publicznych zatwierdzany przez Prezydenta Miasta Częstochowy zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późń.zm).
 
§ 9
 
1.    Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.859.500,00 zł (dwadzieścia pięć milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 51.719 (pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewiętnaście) udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.
2.    Kapitał zakładowy Spółki zostaje objęty i pokryty przez Gminę Miasto Częstochowa, która objęła wszystkie 51.719 (pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewiętnaście) udziałów, pokrywając je w następujący sposób:
A/ aportem w postaci majątku trwałego o wartości 1.207.373,09 zł (jeden milion dwieście siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote i dziewięć groszy), szczegółowo opisanym w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część aktu notarialnego przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzonego przez Notariusz Marię Marciniak, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Częstochowie w dniu 22 grudnia 1997 roku, repertorium A 6697/1997, aneksu z dnia 29 stycznia 1998 roku, repertorium A Nr 471/1998 oraz protokołu sprostowania oczywistej omyłki z dnia 20 kwietnia 1999 roku, repertorium A 1796/1999;
B/ aportem w postaci nieruchomości o wartości 11.600,00 zł (jedenaście tysięcy sześćset złotych), objętej księgą wieczystą Kw Nr 93748 (dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści osiem) prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Ksiąg Wieczystych;
C/ aportem w postaci nieruchomości o wartości 10.162.000,00 zł (dziesięć milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych), o łącznej powierzchni 288,8852 ha (dwieście osiemdziesiąt osiem hektarów i osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa metry kwadratowe), których wykaz stanowi załącznik do uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, odbytego w dniu 3 grudnia 2001 roku, zaprotokołowanej przez Notariusz Marię Białas prowadzącą Kancelarię Notarialną w Częstochowie, w dniu 19 grudnia 2001 roku, repertorium A 7394/2001;
D/ gotówką w kwocie 609.026,91 zł (sześciuset dziewięciu tysięcy dwudziestu sześciu złotych i dziewięćdziesięciu jeden groszy);
E/ aportem o łącznej wartości 11.418.000,00 zł (jedenaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy złotych) w postaci nieruchomości szczegółowo opisanych w uchwale nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki, zaprotokołowanej dnia 11 września 2007 roku przez Notariusz Iwonę Materniak-Andrecką, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Częstochowie;
F/ oraz aportem o łącznej wartości 2.451.500,00 zł (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych) w postaci nieruchomości szczegółowo opisanych w uchwale nr 1/XI/2010 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki, zaprotokołowanej dnia 15 listopada 2010 roku przez Notariusza Arkadiusza Szkurłat, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Częstochowie.
3.    Udziały są równe i niepodzielne.
4.    Całość udziałów obejmuje Miasto Częstochowa.
5.    Jeden udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
6.    Każdy ze wspólników może mieć więcej niż jeden udział.
7.    Udziały w kapitale zakładowym Spółki mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
8.    Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony zarówno w drodze zwiększenia liczby udziałów lub zwiększenia wartości już istniejących udziałów.
9.    Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 30.000.000 zł (trzydzieści milionów złotych) na mocy uchwał Wspólników podjętych w terminie do dnia (31.12.2020 r.) trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku nie stanowi zmiany umowy Spółki. Uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wymagają większości ¾ (trzech czwartych) głosów.
10.Prawo zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Odpadami w Częstochowie do Zarządu uzyskanego na podstawie prawomocnej decyzji nr GKG.I.7224/1/55/16/97 Zarządu Miasta Częstochowy z dnia 03 grudnia 1997 r., według załącznika nr 2, dotyczącej: nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Huta Stara A w gminie Poczesna oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr nr:
- działka nr 94/3 (dziewięćdziesiąt cztery łamane trzy) k.m.1 o
powierzchni 534 m2 (pięćset trzydzieści cztery metry kwadratowe) objęta księgą wieczystą KW Nr 79347 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści siedem) prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Ksiąg Wieczystych.
- działka 88/1 (osiemdziesiąt osiem łamane jeden) k.m.1 o powierzchni 687 m2 (sześćset osiemdziesiąt siedem metrów kwadratowych), działka nr 89/1 (osiemdziesiąt dziewięć łamane jeden) k.m. 1 o powierzchni 1493 m2 (tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt trzy metry kwadratowe), działka nr 90/1 (dziewięćdziesiąt łamane jeden) k.m. 1 o powierzchni 751 m2 (siedemset pięćdziesiąt jeden metrów kwadratowych), działka nr 91/3 (dziewięćdziesiąt jeden łamane trzy) k.m. 1 o powierzchni 552 m2 (pięćset pięćdziesiąt dwa metry kwadratowe), działka nr 91/6 (dziewięćdziesiąt jeden łamane sześć) k.m. 1 o powierzchni 543 m2 (pięćset czterdzieści trzy metry kwadratowe), działka nr 92/1 (dziewięćdziesiąt dwa łamane jeden) k.m. 1 o powierzchni 688 m2 (sześćset osiemdziesiąt osiem metrów   kwadratowych), działka nr 93/3 (dziewięćdziesiąt trzy łamane trzy) k.m. 1 o powierzchni 442 m2 (czterysta czterdzieści dwa metry kwadratowe), działka nr 87/2 (osiemdziesiąt siedem łamane dwa) k.m. 1 o powierzchni 242 m2 (dwieście czterdzieści dwa metry kwadratowe), objęte księgą wieczystą KW Nr 79365 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć) prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Ksiąg Wieczystych,
- działka nr 85 (osiemdziesiąt pięć) k.m. 1 o powierzchni 6280 m2 (sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt metrów kwadratowych) oraz działka nr 86/4 (osiemdziesiąt sześć łamane cztery) k.m. o powierzchni 3211 m2 (trzy tysiące dwieście jedenaście metrów kwadratowych), objęte księgą wieczystą KW Nr 79348 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem) prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Ksiąg Wieczystych,
- działka nr 596 (pięćset dziewięćdziesiąt sześć) k.m. 1 o powierzchni 1325 m2 (tysiąc trzysta dwadzieścia pięć metrów kwadratowych), objęta księgą wieczystą KW Nr 88040 (osiemdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści) prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Ksiąg Wieczystych staje się z mocy prawa, prawem użytkowania wieczystego Spółki pod nazwą: Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 
§ 10
 
1. Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały może nałożyć obowiązek na każdego Wspólnika wniesienia dopłat określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników, podjętą obligatoryjną większością głosów ¾ za, do kwoty 500.000 zł (pięćset tysięcy).
2. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, jeżeli nie są potrzebne na pokrycie strat w kapitale zakładowym Spółki.
 
§ 11
 
1.  Zbycie udziałów w kapitale zakładowym Spółki następuje w trybie i na zasadach określonych przepisami obowiązującymi Spółkę to jest przepisami kodeksu spółek handlowych i ustawy o gospodarce komunalnej.
2. Ogranicza się prawo zbywania udziałów spółki w ten sposób, że wyłącza się możliwość zbycia udziałów przed dniem 31 grudnia 2023r.
 
§ 12
 
1. Udziały w spółce mogą być umarzane. Umorzenie udziałów bez zachowania przepisów kodeksu spółek handlowych o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki może być dokonane jedynie z czystego zysku.
2. W razie umorzenia udziałów z czystego zysku dotychczasowy Wspólnik, którego udział został umorzony otrzymuje zwrot nominalnej wartości umorzonego udziału plus odpowiednią część wartości majątku Spółki przypadającą na umorzony udział – obliczoną na podstawie bilansu sporządzonego na dzień umorzenia udziału.
 Dniem umorzenia udziału jest dzień podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwały o umorzeniu udziałów.
 
§ 13
 
Wyklucza się wstąpienie do Spółki następców prawnych zlikwidowanego Wspólnika, a w przypadku przystąpienia do Spółki w charakterze udziałowców osób fizycznych, wyklucza się przystąpienie spadkobierców zmarłego Wspólnika.
Spłata następców prawnych i spadkobierców następuje w wysokości udziału wynikającego z ostatniego bilansu Spółki, sporządzonego po zakończeniu roku
obrachunkowego, w którym nastąpiła likwidacja lub zgon Wspólnika. Realizacja należności następców prawnych lub spadkobierców nastąpi w terminie trzech miesięcy od zatwierdzenia bilansu, po przedłożeniu prawomocnego postanowienia o likwidacji Wspólnika lub o stwierdzeniu nabycia spadku.
 
§ 14
Władzami Spółki są:
- Zgromadzenie Wspólników,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd.
 
§ 15
 
1. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne, bądź nadzwyczajne.
2. Zgromadzenia zwołuje Zarząd, oznacza dzień, godzinę i miejsce odbycia Zgromadzenia, szczegółowy porządek obrad, a w przypadku zamierzonej zmiany umowy Spółki – załączony projekt tej zmiany.
3. Zwyczajne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku kalendarzowego.
4. Z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia ma prawo wystąpić Rada Nadzorcza oraz Wspólnicy. Prawo to dotyczy również żądania umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Zgromadzenia. Żądania te powinny być zgłoszone pisemnie do Zarządu Spółki.
5. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zgromadzenia Wspólników tak, aby mogło się ono odbyć w terminie oznaczonym w ust.3 lub w ciągu dwóch tygodni od
złożenia na piśmie wniosku, o którym mowa w ust. 4, Zgromadzenie Wspólników zwołuje Rada Nadzorcza.
6. Przedmiotem Zgromadzenia Wspólników jest:
a)    rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
b)   powzięcie uchwały o podziale zysku, bądź wyłączenia go w całości, bądź
w części od podziału, lub o pokryciu strat,
c)    udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
d)   inne sprawy określone ustawą oraz niniejszą umową.
W sprawach określonych pod lit. a, b, c pisemne głosowanie jest wyłączone.
Wspólnicy nie mogą osobiście głosować przy podejmowaniu uchwał
dotyczących ich odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, przyznania im wynagrodzenia, tudzież umów i sporów między nimi a Spółką.
7. Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał, jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 75% kapitału zakładowego. Gdy Zgromadzenie nie jest zdolne do powzięcia uchwał ze względu na brak należytej reprezentacji, Zarząd zwoła bezzwłocznie nowe Zgromadzenie przy zachowaniu tych samych reguł co do formy zwołania, a najwcześniej w dwa tygodnie po pierwszym Zgromadzeniu ustalając jego termin, zgodnie z art. 238 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Ponownie zwołane Zgromadzenie jest uprawnione do podejmowania uchwał bez względu na wielkość reprezentowanej części kapitału zakładowego z zachowaniem sposobu zawiadamiania o Zgromadzeniu określonego przepisami prawa.
8. Uchwały Zgromadzenia powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez Przewodniczącego oraz przez osobę prowadzącą protokół. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Zgromadzenia, jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić podjęte uchwały, ilość oddanych głosów za każdą uchwałą, głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Do protokołu należy dołączyć dowody zwołania Zgromadzenia i listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia. Wspólnicy mogą przeglądać księgę protokołów oraz żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.
 
§ 16
 
1. Uchwały Wspólników są podejmowane na Zgromadzeniu Wspólników. Bez odbycia Zgromadzenia mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo na pisemne głosowanie, zgodnie z treścią art.227 Kodeksu spółek handlowych.
2. Uchwały Wspólników zapadają zwykłą większością głosów o ile przepisy prawa lub umowa Spółki nie stanowią inaczej.
3. Zgromadzenie Wspólników uchwala większością ponad ¾ głosów oddanych, następujące sprawy:
    a) zmiany umowy Spółki,
    b) wniesienie majątku Spółki do innego przedsiębiorstwa,
    c) rozwiązanie Spółki lub połączenie jej z inną spółką,
    d) sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego części,
    e) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
    f) umorzenie udziałów,
    g) podział zysku,
    h) wniesienie dopłat,
     i) likwidacja Spółki.
 
§ 17
 
1. Rozporządzanie zyskiem należy do kompetencji Zgromadzenia Wspólników. Wspólnicy mają prawo do zysku netto z podziału ustalonego przez Zgromadzenie Wspólników w formie uchwały. Zgromadzenie Wspólników uchwałą wyłącza zysk wynikający z rocznego sprawozdania finansowego z podziału w całości lub części, w związku z odpisami na fundusze spółki. Pozostały zysk nie przeznaczony do wypłaty dla wspólników może być przekazany zgodnie z wolą Zgromadzenia Wspólników na kapitał zapasowy lub inne cele.
2. Tworzy się w Spółce następujące fundusze: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Spółki, fundusz nagród oraz fundusz rozwoju. Na mocy uchwały i w wysokości określonej przez Zgromadzenie Wspólników, przeznaczony do wypłaty zysk jest pomniejszony o odpisy na te fundusze. Spółka może tworzyć inne fundusze celowe.
3. Odpis na fundusz nagród dla pracowników Spółki stanowi do 8,5% zysku netto wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego. Ustalona kwota obejmuje podatki oraz składki ubezpieczeniowe należne od tych nagród.
4. Odpis na fundusz rozwoju spółki wynosi nie mniej niż 50% osiąganego zysku netto wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego. Powstały w ten sposób kapitał rezerwowy nie jest przeznaczany celem wypłaty dywidendy w późniejszych latach.
 
 
 
 
§ 18
 
1. Rada Nadzorcza jest organem nadzorującym i kontrolującym działalność Spółki, co nie wyłącza uprawnień kontrolnych i nadzorczych Wspólnika.
 2. Rada Nadzorcza składa się z trzech do sześciu członków.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.
4. Pracownicy Spółki zachowują prawo wyboru dwóch członków Rady Nadzorczej, wybieranych w głosowaniu bezpośrednim tajnym przy zachowaniu zasady powszechności zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy pracowników. Ww. przedstawicieli pracownicy Spółki wybierają na zasadach określonych w regulaminie wyborów uchwalonym przez Zebranie Pracowników. Regulamin jest wiążący dla Spółki.
5. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje spośród osób, które złożyły egzamin na członka Rady Nadzorczej w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji lub są ustawowo zwolnione z tego egzaminu i odwołuje Zgromadzenie Wspólników. 
 
§ 19
 
 Członkowie Rady Nadzorczej wykonują nadzór i kontrolę na podstawie   uchwały Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.
 
§ 20
 
1.    Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego,                   Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
2.    Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Członka Rady Nadzorczej, a także na pisemny wniosek Zarządu Spółki. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych przy obecności powyżej połowy składu osobowego Rady. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej podejmowanych na posiedzeniu, wymagane jest skuteczne zaproszenie wszystkich jej członków
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej
5. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim przypadku uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Szczegółowy tryb pracy Rady Nadzorczej, a w tym zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, określa jej regulamin przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
 
 
§ 21
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
a)    Sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, w szczególności w zakresie świadczenia przez Spółkę usług w ogólnym interesie gospodarczym (SGEI).
b)   coroczne badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
c)    składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz przeprowadzonych kontroli,
d)   powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, zawieranie w imieniu Spółki stosunku pracy z powołanymi członkami Zarządu i uchwalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
e)    stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi absolutorium,
f)      uchwalanie regulaminu organizacyjnego Spółki, regulaminu pracy Zarządu Spółki oraz ustalanie podziału kompetencji pomiędzy członkami Zarządu Spółki,
g)   opiniowanie wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników,
h)   wybór biegłego rewidenta.
§ 22
 
1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków. Kadencja Członka Zarządu trwa 5 (pięć) lat.
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą Rady Nadzorczej, w której ustala się liczebność Zarządu a także określa poszczególne stanowiska, jakie mają zajmować wybrani członkowie Zarządu.
3. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz podpisywania w jej imieniu upoważniony jest członek Zarządu jednoosobowo. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz podpisywania w jej imieniu upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie.
4. Członkom Zarządu nie przysługuje prawo do reprezentowania Spółki w przypadkach zawierania umów, których partnerami są oni sami albo osoby trzecie przez nich reprezentowane.
5. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Zgromadzenia Wspólników zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej albo jako Wspólnik jawny lub członek władz.
6. Członkowie Zarządu mają obowiązek prowadzenia spraw spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z postanowieniami niniejszej umowy, regulaminu pracy Zarządu Spółki i regulaminu organizacyjnego Spółki oraz zawieranej z nimi umowy o pracę na stanowisku Członków Zarządu – z dołożeniem należytej staranności.
 
§ 23
 
W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, w tym w umowie o pracę i czynnościach wynikających z tej umowy a także w sporze z Członkiem Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza kolegialnie lub członek Rady Nadzorczej wybrany jej uchwałą.
 
§ 24
 
1. Uchwała Zgromadzenia Wspólników podjęta wbrew przepisom prawa lub postanowieniom umowy Spółki może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o unieważnienie uchwały.
2. Prawo wytoczenia powództwa służy:
a) zarządowi Spółki lub poszczególnym jego członkom,
b) Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym jej członkom,
c) każdemu Wspólnikowi, który głosował przeciwko uchwale,
d) Wspólnikowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w Zgromadzeniu,
e) innym Wspólnikom, którzy nie byli obecni na Zgromadzeniu jedynie w przypadku wadliwego zwołania Zgromadzenia lub też powzięcia uchwał w przedmiotach nie objętych porządkiem obrad,
f)   w przypadku głosowania pisemnego Wspólnikowi, którego w głosowaniu pominięto lub który nie zgodził się na głosowanie i po otrzymaniu wiadomości o jej podjęciu w ciągu dwóch tygodni zgłosił sprzeciw.
Pozew o unieważnienie uchwały należy wnieść w ciągu miesiąca od chwili otrzymania wiadomości o jej podjęciu, nie później jednak niż w ciągu roku od daty powzięcia uchwały.
 
§ 25
 
1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. Zarząd zobowiązany jest w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i udostępnić Wspólnikom oraz Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz dokładne pisemne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w tym okresie”.
     Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w KRS.
3. Wyżej wymienione dokumenty zatwierdza zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w formie uchwał.
4. Wspólnicy mogą postanowić, iż dokumenty te będą podlegały badaniu przez osobę wpisaną na listę biegłych rewidentów, nawet jeżeli nie podlegają badaniu z mocy przepisów ustawowych.
 
§ 26
 
Z ważnych przyczyn dotyczących poszczególnych Wspólników sąd może orzec ich wyłączenie na żądanie wszystkich pozostałych Wspólników, byleby udziały Wspólników żądających wyłączenia przedstawiały więcej niż połowę kapitału zakładowego.
 
§ 27
 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy kodeksu spółek handlowych i ustawy o gospodarce komunalnej.
 
 
 
 
............................................           
Prezes Zarządu- Robert Kalinowski                
 
 
............................................           
I Wiceprezes Zarządu- Krzysztof Łoziński
 
 
............................................
II Wiceprezes Zarządu- Mirosław Matyszczak

 

 

Podmiot udostępniający informacje: BIP - Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Data stworzenia : 2014-03-24 07:19 Autor : Administrator Data publikacji : 2014-03-24 07:19 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2015-02-09 13:00 Osoba modyfikująca : Administrator