BIP - Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza
Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o.,
Sobuczyna, ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa.
sekretariat@czpk.czest.pl
 
 
zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2011
 
Oferta powinna zawierać:
1.      Informację o firmie (NIP, doświadczenie zawodowe wraz z listą jednostek,
w których badano sprawozdanie finansowe)
2.      Oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z art. 66 ustawy
o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (tekst jednolity, Dz.U. z 2002r. nr 76, poz. 694 z póżn. zmianami)
3.      Odpis aktu rejestrowego Biura Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
4.      Sposób i harmonogram badania
5.      Cenę netto w PLN uwzględniającą wszystkie koszty, jakie musi ponieść oferent; warunki płatności
6.      Przewidywany skład zespołu, który będzie dokonywał badania
 
Oferty należy składać w terminie do 19.12.2011r.
 
Bliższych informacji udziela Główny Księgowy, tel. (034) 327 52 66.
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty lub jej odrzucenia bez podania przyczyny.
 

Data wytworzenia: 2011-11-29 Autor: Elżbieta Girszewska-Walczak Data publikacji: 2011-11-29 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Administrator Data ostatniej modyfikacji: 2014-03-31 Osoba modyfikująca: Administrator